logotip
GRANGEO
 GEODETSKE STORITVE d.o.o.
 info@grangeo.si, 041 891 428                   YouTube
Domov Dejavnost Reference O podjetju Kontakt

Inženirska geodezija in geodetski načrti


Zemljiški kataster


Fotogrametrija in 3D modeliranje

Terestrično lasersko skeniranje

Hidrografske meritve

Geomatika in GIS
Meritve na Kaninu
Skica
3D model Kostanjevice na Krki
Ptuj - Dominikanski samostan
Meritve na Savi
E-Heritage.si


   Inženirska geodezija in geodetski načrti

V podjetju Grangeo imamo znanje, opremo in bogate izkušnje s področja inženirske geodezije in izdelave geodetskih načrtov. Izvajamo vse naloge inženirske geodezije, ter izdelujemo klasične geodetske načrte (na podlagi meritev na terenu) in geodetske načrte na podlagi fotogrametričnega zajema podatkov.

-        izvedba najzahtevnejših preciznih geodetskih meritev (kontrolne meritve v gradbeništvu)

-        izdelava geodetskih načrtov za potrebe projektiranja in PID-ov

-        zakoličba objektov, strojev in naprav, trasiranje cest, vodotokov...

-        izračun volumnov

-        spremljanje premikov (horizontalnih in vertikalnih) v času gradnje in po njej

-        merjenje razpok na objektih s pomočjo inklinometrov


Geodetski načrt
Geodetski načrt
Kanin 2016
Meritve jeklenice na Kaninu
na vrh strani
na vrh stran

   Zemljiški kataster

Izvajamo vse naloge s področij zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra gospodarske javne infrastrukture. Naši naročniki so tako posamezniki, kot upravljavci javne
infrastrukture.

-        ureditev meje

-        obnova meje

-        izravnava meje

-        parcelacija

-        evidentiranje zemljišča pod stavbo

-        vpis stavbe in njenih etažnih delov v kataster stavb

-        vzpostavitev in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture

-        ekspopriacija (odmera) dolžinskih objektov


Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb
Izsek iz elaborata za vpis stavbe v kataster stavb
Zemljiški kataster - skica terenske meritve
Zemljiški kataster - skica terenske meritve
na vrh strani
na vrh strani

   Fotogrametrija in 3D modeliranje

V podjetju Grangeo se ukvarjamo tako s terestrično, kot tudi z zračno (aero) fotogrametrijo. V sodelovanju s podjetjem Aerovizija d.o.o.  izvajamo namenska letalska snemanja visoke ločljivosti;
naši izdelki so metrično zelo natančni in vizualno ustrezajo željam najbolj zahtevnih naročnikov. Poleg visoke natančnosti naših izdelkov, je naša velika prednost tudi hiter odzivni čas,
kar je še kako pomembno ob pojavu naravnih ali drugih nesreč (požari, žledolom, poplave...).

Poleg klasičnih, barvnih in  črno belih posnetkov, izvaja podjetje Aerovizija tudi snemanja s kamero, občutljivo na infra‐rdeči (toplotni spekter) valovanja svetlobe, na podlagi katerega
vam izdelamo IR DOF. IR DOF je nepogrešljiv izdelek za potrebe energetskih pregledov
večjih skupin objektov, celotnih naselij ali mest ter za odkrivanje napak na energetskih sistemih.

Na podlagi terestrične fotogrametrije izdelujemo 3D modele stavb in objektov (detajlna obdelava fasad in notranjosti objektov), v kombinaciji obeh metod pa modele celotnih naselij in
mest.

-        izdelava ortofoto načrtov - barvni  in IR posnetki

-        izdelava topografskih načrtov

-        reambulacije obstoječih načrtov

-        izdelava digitalnega modela reliefa (DMR) za potrebe projektiranja in vizualizacij

-        izdelava 3D modelov stavb in objektov

-        izdelava 3D modelov naselij in mest

-        izračuni kubatur kamnolomov, deponij, odprtih kopov


3D modeli stavb
Primeri 3D modelov stavb

DMV in DOF
DMV in DOF

Hotel Bellvue, modeliran iz steroparov
Hotel Bellvue, modeliran iz steroparov
IR DOF
IR DOF

DMR in DOF
DMR in DOF

na vrh strani
na vrh strani


   Terestrično lasersko skeniranje - TLS

Terestrično lasersko skeniranje je metoda izmere, pri kateri v zelo kratkem časovnem obdobju zajamemo milijone točk, vključno z vsemi, tudi najmanjšimi detajli. Z lastno opremo:
laserskim skenerjem Trimble VX in izvrstnim programom RealWorks izdelujemo visokokvalitetne izdelke in izpolnjujemo najbolj zahtevne želje strank.

Terestrično laserko skeniranje je zelo uporabna metoda izmere:

-        za potrebe kulturne dediščine in arheologije (izdelava 3D modelov, arhitekturnih prerezov, vizualizacij, orofoto načrtov fasad)

-        za spremljavo izkopov oz. nasutij v kamnolomih, deponijah

-        za spremljanje erozije na cestnih brežinah, spremljava premikov plazov v smislu smeri in količine premaknjenih volumnov

-        izdelava 3D modelov terena slabo dostopnih in zahtevnih predelov pri projektiranju cest, objektov in naprav

-        izdelava 3D modelov mostov, viaduktov, antenskih stolpov

-        nadzor geometrične pravilnosti elementov in konstrukcij

-        analiza poškodb pri prometnih nesrečah


3D model stolpa na Nanosu
3D model stolpa na Nanosu
  Model avta pred nesrečo  
Model avta po nesreči
  Model avta pred in po nesreči
3D model arheoloških izkopavanj - NUK
                  3D model arheoloških izkopavanj - NUK
3D model arheoloških izkopavanj s teksturo - NUK
               3D model arheoloških izkopavanj s teksturo - NUK

na vrh strani
na vrh strani


   Hidrografske meritve

Hidrografske meritve izvajamo na podlagi klasičnih geodetskih meritev in s pomočjo lastnega ultrazvočnega globinomera SonarMite (SonarMite v3 Echo Sounder). Izdelek podjetja Ohmex je sodobna hidrografska merska oprema, ki omogoča meritve globin z ultrazvočno frekvenco do 75 m s točnostjo +/- 2,5 cm (RMS). Inštrument je kompatibilen s sodobnimi GNSS-merskimi napravami. Istočasno se poleg podatkov o globini shranjuje še položaji izmerjenih točk.Rezultati hidrografskih meritev so 2D načrti (izris prečnih in vzdolžnih profilov, izris plastnic/izobat) in 3D modeli reliefa pod vodno gladino. S pomočjo teh rezultatov je možen izračun površin in volumnov ter 3D vizualizacija vodnih objektov. Izdelki se uporabljajo za poplavne študije, navtične karte, topografske načrte, analize zamuljenja, analize pretočnosti, ekološke študije in drugo.

Hidrografske meritve opravljamo z globinomerom, pritrjenim na čoln, merjenje težko dostopnih terenov opravljamo s plovilom na daljinsko vodenje.

-        izmera rečnih strug, stoječih voda, akumulacijskih jezer in brežin

-        izdelava prečnih profilov in geodetskih načrtov

-        izdelava podlag za hidrološke analize in hidravlične modele


SonarSonar


Hidrografske meritve na Savi
Hidrografske meritve na Savi
Hidrografske meritve na Krki
Hidrografske meritve na Krki
Izris prečnega profila
Izris prečnega profila

na vrh strani
na vrh strani


   Geomatika in GIS (Geografski Informacijski Sistemi)

V podjetju sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki s področja geomatike in GIS. Na projektih smo tako združeni strokovnjaki s področja računalništva, matematike, informatike in
geodezije.

-        razvoj in testiranje geoservisov

-        razvoj in posodobitve GIS aplikacij

-        informacijska podpora uporabnikom

-        digitalizacija vsebin

-        zbiranje, urejanje, kontrola in posredovanje podatkov

Izsek iz podatkovne baze MOL
Izsek iz podatkovne baze MOL
Portal eheritage-si
Situla-org


GRANGEO,  geodetske storitve, d.o.o.
Dole pri Polici 36
SI-1290 Grosuplje
Slovenija
T: 041 891 428
E: info@grangeo.si

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 7806 152
Matična številka: 3302342
Davčna številka: SI33150699

na vrh strani
na vrh strani