logotip
GRANGEO
 GEODETSKE STORITVE d.o.o.
 info@grangeo.si, 041 891 428                   YouTube
Domov Dejavnost Reference O podjetjuKontakt

Inženirska geodezija in geodetski načrti


Zemljiški kataster


Fotogrametrija in 3D modeliranje

Terestrično lasersko skeniranje

Hidrografske meritve

Geomatika in GIS
Meritve na Kaninu
Skica
3D model Kostanjevice na Krki
Ptuj - Dominikanski samostan
Meritve na Savi
E-Heritage.si


   Inženirska geodezija in geodetski načrti


Solčava, 2016: Izdelava geodetskega načrta ter prečnih in vzdolžnih profilov za območje plazu Macesnik
Na območju celotnega plazu Macesnik nad Solčavo smo izvedli meritve opravljenih gradbenih del. Na podlagi naših meritev smo izdelali vzdolžne in prečne profile v CAD obliki, ki bodo naročniku služile za izdelavo projekta izvedenih del (PID).

Krško polje, 2016:
Merjenje posedanj na območju Raceland-a
Na območju Raceland-a, na stezi za karting in varno vožnjo smo izvedli prve meritve posedanj tal, ki jih predvidoma povzroča reka Sava oz. gradnja hidroelektrarne na Savi in spremembe toka reke Save. S periodičnim izvajanjem meritev posedanj bomo sproti ugotavljali dinamiko in obseg deformacij.

Kanin, 2016:
Izvedba preciznih geodetskih meritev objektov žičnice Kanin
Na smučišču Kanin potekajo zadnja obnovitvena dela žičniških naprav in objektov. V podjetju Grangeo smo po naročilu podetja Dr. Duhovnik d.o.o. za potrebe montaže obračalnih koles in obnove jeklenice izvedli precizne geodetske meritve na vseh žičniških postajah in nosilnih stebrih. Izmero 46 nosilnih stebrov, višine do 32 m, smo izvajali s pomočjo izkušenega alpinista, ob logistični podpori podjetja Kaskader d.o.o.

Lendava, 2016: Izdelava geodetskega načrta za potrebe sanacije plazu v centru Lendave

Aarau - Švica, 2016: Izvedba preciznih geodetskih meritev za potrebe postavitve jeklene pergole z zasteklitvijo
Podjetje MIPO d.o.o. je izdelalo in v mestu Aarau v Švici postavilo največjo lamelno streho v Europi. Za ta, izredno zahteven projekt, smo v podjetju Grangeo izvajali geodetske meritve za potrebe izdelave projektne dokumentacije in za zakoličbo objekta.  Povezava

Celotna Slovenija 2007-2016: Zakoličba sond za potrebe arheoloških izkopavanj na področju celotne Slovenije
Za podjetje Arhej d.o.o. že vrsto let izvajamo širok spekter geodetskih del, zakoličba sond je le ena od začetnih del pri arheoloških izkopavanjih. Redno izvajamo tudi terestrično skeniranje arheoloških najdišč, 3D modele, ortofoto in DMR.

Planica, 2010: Izdelava geodetskega načrta, DMR in ortofota za prenove letalnice in drugih objektov v Planici
V sklopu izdelave Nordijskega centra Planica smo za potrebe projektiranja tekaške proge izdelali natančen digitalni model reliefa z gridom 0.5m (DMR 0.5) in digitalni ortofoto načrt z ločljivostjo 1m (DOF1).

Bovec, 2008: Geodetska dela pri pripravi 'scene' za snemanje filma The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (Zgodbe iz Narnije: Princ Kaspijan)

Državna meja RS, 2007: Geodetska dela na projektu zapiranja črnih mejnih prehodov s Hrvaško

Cerklje ob krki, 2007: Izdelava geodetskega načrta za predvidene ceste na območju letališča Cerklje ob Krki


na vrh strani   Zemljiški kataster


Občina Škocjan, 2016: Ekspropriacija dolžinskih objektov – cest v občini Škocjan

2008-2016: Izvedba postopkov ureditev mej, parcelacij in izravnav mej za fizične osebe

2008-2016: Evidentiranje zemljišča pod stavbo in izdelava elaborata katastra stavb za fizične osebe

Občina Ivančna Gorica, 2013: Ekspropriacija dolžinskih objektov – cest v občini Ivančna Gorica

MNZ, 2008: Ureditev meje in parcelacija za potrebe ureditve mejnega prehoda Podplanina

na vrh strani   Fotogrametrija in 3D modeliranje


Ljubljana 2016: Izdelava ortofota fasad objekta Gornji trg 25 v Ljubljani
Za spomeniško zaščiten objekt smo za potrebe priprave dokumentacije za obnovo izdelali ortofoto fasad ločljivosti 1 cm. 

MOL 2014 - 2016: Obdelava posnetkov termalnega aerosnemanja in izdelava IR dof za potrebe odkrivanja napak na vročevodih
Tri leta zapored smo izdelali IR DOF za celotno območje vročevodov v mestni občini Ljubljana, ki služi upravljavcu vročevodov za odkrivanje napak na vodih in kontrolo dejanske sanacije napak.

Geodetski inštitut Slovenije, 2015/2016: Izvedba kontrol masovnega zajema podatkov hidrografije in dejanske rabe - vodno zemljišče
Podjetje Grangeo je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter podjetjem Geonaris izvajalo kontrole masovnega zajema podatkov hidrografije  in dejanske rabe - vodno zemljišče.
Kontrolo smo izvajali na podlagi kombinirane metode: fotogrametrične - na osnovi izdelkov Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) in Laserskega skeniranja Slovenije (LSS). Poleg kontrole zajema prostorskih razsežnosti pomembnih prostorskih objektov,  smo izvajali kontrola tudi na vseh objektih v zbirki prostorskih podatkov, katerim so se priredili tudi zahtevani vsebinski in sistemski atributi. Porsotrski obseg zajema podatkov in njihove kontrole je vključeval celotno območje Republike Slovenije v natančnosti in podrobnosti, ki ustreza merilu 1 : 5000. Izvzeta so bila območja, kjer je bil v letu 2011 izveden testni zajem in območje morja...


Luka Koper 2015: Izdelava DMR in DOF za Luko Koper

Sklad kmetijskih zemljišč 2015: Izdelava DMR in DOF za območja, prizadeta z žledom

Občina Brezovica, 2013: Izdelava DMR, DOF in GN za občino Brezovica

Občina Trbovlje, 2013: Izdelava IR DOF toplovodnega omrežja Trbovlje

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011: Dodelava in izdelava 3D objektov kulturne dediščine
V okviru mednarodnega projekta Carare smo izdelali 100 teksturiranih 3D modelov nepremične kulturne dediščine. Modeli so izdelani v skladu s standardi za 3D prikazovanje, so metrično zelo natančni in detajlno obdelani. Na seznamu izdelanih modelov so predvsem gradovi ter dvorci, samostani, cerkve, zaščitene domačije, spomeniki in drugo. Izdelane modele si lahko ogledate na portalu Eheritage.si

3D modeli stavb


BTC City Ljubljana, 2011: Fotorealističen 3D model
Izdelali smo fotorealističen 3D model BTC City Ljubljane. Modeliranje je potekalo na podlagi zajemanja iz stereoparov. Za poševne in vertikalne posnetke je poskrbelo podjetje Aerovizija. Model  tvorijo stavbe z oblikovano streho in natančnim prikazom oblike sten ter razpoznavnimi fasadami. Kakovost upodobitve se uvršča v stopnjo razpoznavnosti (level of detail) LOD 2.
Animacija prikazuje vizualizacijo okolja BTC City v Ljubljani, v kateri boste prepoznali Kristalno palačo, Kolosej, Vodni park Atlantis, City park, Emporium in ostalo. Animacija


Občina Zagorje, 2011: Izdelava DMR in DOF ločljivosti 10 cm

Občina Kočevje, 2011: Izdelava podlag (DMR in DOF ločljivosti 10 cm) za potrebe poplavne študije

Občina Rogatec, 2010:  Izdelava geodetskega načrta v merilu 1:1000 z metodo fotogrametrije za potrebe poplavne študije občine Rogatec

Občina Škofljica in reka Idrijca, 2010: Izvedba LIDAR snemanj in geodetskih načrtov
Na območju občine Škofljica in reke Idrijce smo izvedli lidarsko in aerofotogrametrično snemanje za potrebo po izdelavi poplavne študije ter hidrološkega poročila za obnovo ceste. Meritve z visoko gostoto lidarskih točk (15-20 točk/m2) na območju 19.2 km2 (Škoffljica 17.2 km2, Idrijca: 2.0 km2) so potekale aprila 2010. Izdelan je bil gost in natančen digitalni model višin (DMV) ter DOF z  resolucijo 10 cm. Pri projektu Škofljice in Idrijce smo izvedli lidarsko in aerofotogrametrično snemanje v sklopu hidrološke poplavne študije.
Aprila 2010 je zelo kakovostne meritve za nas izvedlo podjetje Toposys, ki so specialisti za zračno lasersko skeniranje (LIDAR) in aerofotografijo. Toposys poseduje certifikat o sistemu kakovostnega upravljanja v skladu z DIN EN ISO 9001:2000. Ta certifikat zajema vsa poslovna področja Toposys-a, vključno s senzorskimi in LIDAR storitvami.
Tako projekt Škofljica kot tudi Idrijca sta bila posneta z visoko gostoto lidarskih točk (15-20 točk/m2). Na območju 1920 ha je bil izdelan gost in natančen digitalni model višin (DMV) ter DOF z resolucijo 10 cm. V priloženi sliki je izsek iz obravnavanega območja.


Škofljica in IdrijcaKrško - Brežiško polje, 2008: Izdelava 3D modela Krško-Brežiškega polja
Za potrebe praktičnih testiranj vpliva gradnje HE Brežice so na Hidroinštitutu izdelali pomanjšani model Krško-Brežiškega polja, ki so ga pridobili na podlagi LIDAR snemanj. V našem podjetju smo izdelali 3D model tega pomanjšanega polja, predvsem da se ugotovijo morebitna odstopanja modela od dejanskega stanja v naravi. Gre za to, da imajo lahko že manjše napake v postavitvi modela precejšen vpliv na rezultate testiranj. Model smo izdelali na podlagi treh skenogramov, ki skupaj vsebujejo več kot 15 000 000 točk.

3D model Krško-Brežiškega polja

Gradaščica in Horjulščica, 2008: Izdelava geodetskih načrtov za potrebe projektiranja zadrževalnikov na Gradaščici in Horjulščici v površini 290 ha

Mobilne postaje, 2007-2008: Izdelava geodetski načrtov za projektiranje mobilnih postaj Tušmobil-a

MOL, 2007: GN za načrtovanje kanalizacijskega zbiralnika C0 v Ljubljani (2007)

Cerkniško jezero, 2007: Geodetska dela na projektu LIFE06 - Presihajoče Cerkniško jezero


na vrh strani


   Terestrično lasersko skeniranje


Orehovec, 2015: Terestrično lasersko skeniranje arheološkega najdišča na Orehovcu

Lancova vas pri Ptuju, 2015: Terestrično lasersko skeniranje grobnice

Šance, 2014: Terestrično lasersko skeniranje obzidja Šance na Ljubljanskem gradu, izdelava 3D modela in DOF z resolucijo 1 cm
Za potrebe obnove obzidja smo skenirali obzidje pred in po obnovi, ter spremljali premike na obzidju.

Ptuj, 2012: 3D skeniranje Dominikanskega samostana in izdelava fotorealističnega 3D modela
V sklopu arheoloških izkopavanj Centra za preventivno arheologijo smo izdelali fotorealističen 3D model cerkvene ladje dominikanskega samostana na Ptuju. Izdelek je nastal na podlagi integracije 3D laserskega skeniranja in fotogrametrije. V priloženi animaciji so razvidna arheološka odkritja in arhitekturni sklopi ladje. Animacija

Kostanjevica na Krki, 2012: Izdelava 3D modela mesta na otoku
Kostanjevica na Krki, tudi Kostanjevica ob Krki, je mestece v Sloveniji in središče občine Kostanjevica na Krki. Osrednji del naselja, ki je prikazan v animaciji, leži na umetnem otoku na reki Krki. To je tudi edino slovensko mesto na otoku. Je najstarejše (od leta 1252) in hkrati tudi najmanjše mesto na Dolenjskem ter sodi med pomembna kulturna središča že več stoletij. Zaradi pogostih poplav se je mesteca oprijelo ime »dolenjske Benetke«. Na Benetke pa asociira tudi vrsta kulturnih spomenikov in umetniških zbirk. Animacija

Dvorec Dornava, 2012: Izdelava 3D modela notranjih prostorov dvorca Dornava
V podjetju Grangeo smo naredili študijo 3D modeliranja notranjih prostorov zgradb. Za testni primer smo izbrali baročni dvorec Dornava, ki stoji v naselju Dornava na Ptujskem polju. Dvorec je bil prvič omenjen leta 1435, do 18. stoletja pa so bili njegovi lastniki Ptujski grofje, Herbersteini in Sauerji. Skupaj s posestvom ga je leta 1730 kupil grof Dizma Attems, ki ga je dal med letoma 1739 in 1743 dograditi v velik baročni dvorec. Od leta 1820 so bili njegovi lastniki Auerspergi, njeni zadnji lastniki (pred drugo svetovno vojno) pa rodbina Pongratz.
Same podatke o obravnavanem objektu je najlažje pridobiti na podlagi 3D laserskega skeniranja in/ali fotogrametrije, na podlagi le teh pa lahko izdelamo 3D model. 3D modeliranje je možno tudi na podlagi arhitekturnih načrtov fasad in tlorisnih načrtov posameznih etaž. Na 3D model lahko »nalepimo« dejanske posnetke ali teksture in tako nastane fotorealističen 3D model, ki vizualizira obravnavan objekt. Tridimenzionalni objekti so primerni za predstavitve, razne študije, smotrno upravljanje in načrtovanje. Animacija


Žužemberk, 2012: 3D model mestnega jedra
Žužemberk je osrednje naselje Suhe krajine z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. Prvotni zaselek se je razvil okrog gradu Žužemberk, na terasi nad reko Krko. V virih je prvič pisno omenjen leta 1246, trške pravice pa je dobil leta 1399. Žužemberk je sedež župnije Žužemberk od leta 1413 in ima danes 12 podružničnih cerkva. Od leta 1828 se  v kraju nahaja osnovna šola, med letoma 1868 in 1940 pa je v njem delovalo okrajno sodišče ter razni državni uradi. Središče naselja predstavlja trg z litoželeznim vodnjakom,  ki se nahaja pred grajskim vhodom, in okoliške nadstropne hiše s kamnitimi portali.Najbolj markantna zgradba je seveda grad, ki je v virih prvič pisno omenjen leta 1295,  toda pred vhodom v štirioglati romanski stolp ima vklesano letnico 1000. Grad je bil v preteklosti v lasti goriških grofov, celjskih grofov, Habsburžanov in Auerspergov, ki so ga imeli v lasti do 2. svetovne vojne. Grad je bil večkrat dozidan, največjo dozidavo pa je doživil v letih od 1526 do 1533, ko so grad utrditi s sedmimi obrambnimi stolpi oz. bastijami.  Animacija

Maribor, 2011: 3D skeniranje grajske kleti na mariborski Piramidi
Z metodo terestričnega laserskega skeniranja smo detajlno poskenirali grajsko klet na mariborskem griču Piramida, ki so jo arheologi odkrili v sklopu arheoloških raziskav. Gre za prvi mariborski grad Marchburg, po katerem je Maribor dobil ime. Grad je bil večkrat uničen in obnovljen, vse dokler ga niso porušili v 18. stoletju. Kljub temu so dobro ohranjeni temelji in ostanki zidov sredjeveškega gradu, ki so dragocene sledi grajske arhitekture. Priložena je animacija fotorealističnega 3D modela kleti nekdaj mogočnega mariborskega gradu. Animacija je bila predvajana na razstavi »Korenine mesta Maribora - Nova dognanja na Piramidi«. Razstava je bila v Mariboru (13.4 - 1.6.2012) in v Ljubljani (7.20. – 1.9.2012). Avtorja razstave sta Mateja Ravnik in Andrej Gulič. Ob razstavi je izšel še katalog Korenine mesta Maribora : nova dognanja na Piramidi, ki povzema najpomembnejše izseke novih dognanj. V katalogu lahko najdete tudi naš izdelek. Animacija

Boštanj, 2011: Izdelava 3D modela kapele sv. Nikolaja
Na podlagi 3D laserskega skeniranja in fotogametrije smo zajeli podatke kapele sv Nikolaja in izdelali fotorealističen 3D model. Kapela je v virih omenjena že leta 1364 in je bila nekoč del boštanjskega gradu, ki je bil leta 1515 opustošen. Sicer prvotnega gradu ter kapele niso več obnovili in sta propadla, toda v prvi polovici 17. stoletja so pod grajskim hribom sezidali nov dvorec ter novo kapelo sv. Nikolaja. Baročna grajska kapela ima osmerokotni glavni prostor, polkrožno sklenjen oltar in osmerokotni stolpič.Fotorealističen 3D model je objavljen na Google Zemlji (Google Earth) in je prosto dostopen. Obenem smo napravili še animacijo oz. prelet modela, ki vizualizira kapelo in okolico.  Animacija

Kranj, 2011: 3D skeniranje srednjeveškega kamnoloma na lokaciji Kranj Jelen
Na lokaciji nekdanjega hotela Jelen v Kranju smo 3D poskenirali najdbe arheoloških izkopavanj, pri katerem je potrebno izpostaviti kamnolom mlinskih kamnov, srednjeveško obzidje in obrambni jarek. Predvsem neprecenljivo vrednost ima srednjeveški kamnolom z ohranjenimi ostanki mlinskih koles. Zaradi hitro razvijajočih se dogodkov na delovišču, smo teren poskenirali v enem dnevu. Hitrost meritev je poleg gostote zajema podatkov in njene natančnosti prednost tehnike laserskega skeniranja pred ostalimi merskimi tehnikami. Animacija preleta teksturiranega 3D modela nas zlahka popelje na delovno mesto srednjeveških kamnosekov. Animacija

Sava, 2010: Fotorealističen 3D model plovnega kanala na Savi pri Belem slapu
Po naročilu Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) – Centra za preventivno arheologijo (CPA) smo na podlagi terestričnega laserskega skeniranja in aeroposnetkov izdelali fotorealističen 3D model plovnega kanala na Savi pri Belem slapu (animacija) ter pripadajoče ortofoto načrte in prereze.  Animacija

Wildhaus - Švica, 2009-2011: Lasersko skeniranje avtomobilov
Podjetje Grangeo je sodelovalo na mednarodni konferenci AREC Group-a, ki se je odvijala v kraju Wildhaus v Švici. AREC Group (Accident Reconstruction Conference Group) združuje strokovnjake za tehnične preglede poškodb, ki so nastali pri prometnih nesrečah. Naša naloga je bila ugotavljanje možnosti uporabe terestičnega laserskega skeniranje pri ugotavljanju deformacij na avtomobilih, ki so "sodelovali" v prometnih nesrečah. Skupaj s kolegi iz Strojne Fakultete – Oddelka za modeliranje v tehniki in medicini smo poskenirali 4 avtomobile pred in po nesrečah in izdelali 3D modele, ki so služili za analizo deformacij.

Pred nesrečo
Po nesreči

Ljubljana, 2011: Izdelava 3D modela Kongresnega trga - archaeological excavation
Na Kongresnem trgu v Ljubljani smo skenirali prazgodovinsko grobišče iz starejše železne dobe. Gre za zelo specifično arheološko najdišče, saj gre za žarne pokope v gomilah. To je prva znana tovrstna grobna arhitektura v Ljubljani. Zgodovinsko najdišče je vzbudilo veliko medijsko pozornost. Ekipa RTV SLO je pripravila reportažo s terena, ki je bil objavljen na Dnevniku. Njihov prispevek in članek je dosegljiv na spletni strani klik. Med drugim so posneli tudi našega sodelavca v času terestričnega laserskega skeniranja. Animacija teksturiranega 3D modela prazgodovinskega grobišča iz starejše železne dobe.
Na območju Kongresnega trga, kjer se je gradila garažna hiša, smo tesno sodelovali z arheologi pri zagotovitvi geodetskih meritev arheoloških najdišč. Poleg klasičnih merskih opazovanj izvajamo še kompleksne meritve z metodo terestričnega laserskega skeniranja in fotogrametrije. V času arheoloških raziskav na Kongresnem trgu (http://www.kongresnitrg.freei.me/) smo poskenirali poznoantično hišo iz 4. stoletja, antično hišo s hipokavstom, zidan vodnjak iz dvorišča antične zgradbe, več različnih delov zgradb s kanali za odvodnjavanje iz različnih obdobij, obrambni jarek Emone, kapucinski samostan, novoveški obrambni zid iz 16.stoletja... Izdelali smo teksturirane 3D modele, izseki so vidni na animacijah: animacija1,  animacija2, animacija3, animacija4, animacija5, animacija6

Ljubljana, 2011: 3D model arheoloških najdišč na Vodnikovem trgu
Na območju Vodnikovega trga v Ljubljani smo v sklopu arheoloških raziskav 3D lasersko poskenirali del srednjeveškega obrambnega sistema ter ostanke dveh samostanov. Meritve so v skladu z arheološkimi izkopavanji potekale v dveh časovnih obdobjih. Prve so potekale oktobra 2009, druge pa julija 2010. Na omenjenem območju so se potrdile domneve o legi mestnih vrat 'Kloštrska vrata' v okviru srednjeveškega obrambnega sistema.Teksturirana 3D modela arheoloških najdišč sta vidna v priloženih animacijah. Animacija1, animacija2

Lož, 2011: Terestrično lasersko skeniranje gradu Lož
Z najsodobnejšo mersko metodo smo lasersko poskenirali nekoč strateško pomemben grad Lož v Loški dolini, ki je imel osrednjo vlogo pri obrambi pred Turki in je eden prvih gradov na Slovenskem, ki je že v času romanike (12. in 13. stol.) imel naprednejšo grajsko zasnovo z obzidnimi dvorišči, s palacijem (stanovanjske enote) in z bergfridom (osrednji grajski obrambni stolp). Sredi 12. stoletja so ga pozidali oglejski patriarhi, v 14. stoletju so grad prevzeli Habsburžani, v 15. stoletju so se zanj borili Habsburžani in Celjski grofje, sledili so Turški vpadi, konec 17. stol. pa je loško gospostvo zapustilo grad, ki je kmalu propadel v današnje razvaline. Naša ekipa je na terenu zajela več kot pol milijona točk, od tega 220.000 točk (iz 7 stojišč) za grajsko jedro in 300.000 točk (iz 18 stojišč) za zunanje obodno zidovje. Poskeniranih je bilo okrog 3000 m2 površin stranic, od tega je četrtina prekritega z vegetacijo. Najvišji predel obzidja znaša 12,8 m, gradu pa 11,7 m od tal. Najdaljša stranica ima dolžino 56,4 m. Najdebelejša stena je pri stolpu in znaša 2,2 m.

MOL, 2008: 3D lasersko skeniranje in izdelava 3D modela arheoloških izkopavanj na območju NUK II

NUK II
NUK II

Brestanica, 2008: 3D model skalne brežine ob cesti Krško - Brestanica
S pomočjo TLS-ja smo v juniju 2008 izdelali 3D model skalne brežine na cesti Krško – Brestanica pri HE Krško, ki bo služil za projektiranje sanacije. Projekt bodo izdelali v enem vodilnih podjetij na tem področju v Sloveniji (PUH d.d.)

Brežina1
Brežina2

Bočna, 2008: Lasersko skeniranje plazu Bočna
Z našim instrumentom smo poskenirali in izdelali 3D model plazu pod Menino planino pri kraju Bočna. Gre za cca. 500 m dolg in 150 m širok plaz sredi gozda dokaj velikih razsežnosti in precej velikega naklona, zato je bila uporabljena tehnika kot nalašč za ta projekt. Plaz smo poskenirali z ločljivostjo 30 cm. V prihodnje bo skeniranje plazu ponovljeno in na podlagi pridobljenih podatkov lahko z našim orodjem (Realworks) izredno natančno in predvsem"'plastično" prikažemo vse spremembe, ki bodo zaradi erozije na plazu nastale.
Plaz Bočna
 
Piran, 2008: Izdelava 3D modela arheološkega najdišča s pomočjo laserskega skeniranja v Akvariju Piran

Ljubljana, 2007: Izdelava 3D modela hotela Bellvue

Hotel Bellvue

na vrh strani


   Hidrografske meritve


Petačev graben, 2016: Izmera prečnih profilov in izdelava geodetskega načrta na Mali Božni - Petačev graben pri Polhovem Gradcu
Za potrebe priprave projektne dokumentacije smo izmerili prečne profile in izdelali GN v skupni dolžini 3,5km.

Hotič, 2016: Izmera prečnih profilov na Savi in izdelava geodetskega načrta
Na območju odvzema proda iz reke Save pri Hotiču smo izvedli prvi del hidrografskih meritev - pred začetkom odvzema proda. Meritve so namenjene spremljanju količin odvzemov in jih bomo izvajali periodično.

MOL, 2016: Izmera prečnih profilov in izdelava geodetskega načrta na Gradaščici
Za potrebe priprave protipoplavne študije in projektiranje objektov smo izmerili prečne profile in izdelali GN.

MOL, 2015: Izmera prečnih profilov na Malem grabnu v dolžini 6 km

Žužemberk, 2012: Hidrografske meritve na Krki
V sklopu poplavne študije Krke smo v občini Žužemberk za potrebe hidrološke analize in izdelave hidravličnega modela izmerili prečne profile Krke. Meritve rečne struge so potekale s pomočjo globinomera SonarMite, ki je bil brezžično povezan s Trimblovim GPS sprejemnikom. Istočasno smo brežino Krke izmerili s klasično geodetsko metodo.
Hidrografske meritve na Krki

Krško, 2011: Hidrografske meritve na Savi
V širšem območju Nuklearne elektrarne Krško (NEK) smo izmerili prečne profile Save. Meritve so bile zahtevne, saj smo morali izmeriti rečno strugo naše najdaljše reke ter njeno brežino. Rečno strugo smo izmerili s hidrografskimi meritvami s pomočjo našega globinomera SonarMite. Ultrazvočni globinomer SonarMite smo povezali z GNSS-sprejemnikom, kar je omogočalo neposredno določanje položaja izmerjene globine. Za varnost pri meritvah globin (oz. sondiranju) je poskrbela Poklicna gasilska enota Krško.
Izris prečnega profila
Hidrografske meritve na Savi
Mura, 2007-2008: Geodetska dela na projektu BIOMURA, Varstvo biotske raznovrstnosti reke Mure v Sloveniji


na vrh strani


   Geomatika in GIS

MOL, 2015-2016: Posodobitev aplikacije 3D urbanističnih projektov MOL
Posodobitev aplikacije  3D urbanističnih projektov MOL izvajamo v dveh sklopih in sicer:
  • prenova internetne aplikacije (uspešno zaključeno),
  • prenova vsebine podatkovne baze, izboljšava uporabniškega vmesnika in dopolnitev 3D modelov (v letu 2016)

ZVKDS, 2014-2015: Priprava geoservisov za namen projekta LoCloud - Access to cultural heritage network across Europe PLUS (Grant agreement  No.325099)
Za potrebe shranjevanja podatkov na strežnike in dostopa do podatkov kulturne dediščine smo razvili in testirali geoservise, ter nudili začetno podporo LoCloud uporabnikom.

ZVKDS, 2014-2015: Razvoj GIS aplikacije za projekt Athena Plus - Access to cultural heritage network across Europe PLUS (Grant agreement  No.325098)
Uspešno zaključena naloga je obsegala razvoj pilotne aplikacije, vzpostavitev sloja Athena Plus ter podporo partnerjem projekta.

ZVKDS, 2012-2013: Digitalizacija dediščinskih vsebin in informacijska podpora za upravljanje teh vsebin v letih 2012 in 2013
V okviru projekta Digitalizacija dediščinskih vsebin in informacijska podpora za upravljanje teh vsebin v letih 2012 in 2013 smo v podjetju Grangeo uspešno izvedli:
  • geokodiranje franciscejskega kastra (2.000 listov)
  • izdelavo 3D modelov objektov kulturne dediščine (60 modelov)
  • implementacijo spletnega upravljanja digitalnih vsebin
Geokodirani listi franciscejskega katastra so del vsebin portala Situla (rkd.situla.org)
Izdelani 3D modeli objektov kulturne dediščine predstavljajo del vsebin o kulturni dediščini Slovenije in so predstavljeni na portalu Eheritage.si
Rezultat implementacije spletnega upravljanja digitalnih vsebin je geografski vmesnik do evropske digitalne dediščine – Europeane. Interaktivna karta trenutno povezuje 1.5 milijona digitalnih kulturnih objektov projekta Carare, tudi slovenskih. Na portalu Europeana si lahko ogledate digitalne vsebine o slovenski nepremični kulturni dediščini.

ZVKDS, 2012: Dodelava in prilagoditev 3D modelov za prikaz v GIS sloju – projekt CARARE
Projekt za dodelavo in prilagoditev 3D modelov za prikaz v GIS sloju je bil financiran iz sredstev mednarodnega projekta CARARE. Projekt je nadaljevanje predhodnega projekta dodelave in izdelave 3D modelov  nepremične kulturne dediščine, ki je bil uspešno zaključen v letu 2011.

MOL, 2009-2010: Izdelava preveritve in dopolnitve podatkovne baze stavb MOL za potrebe urejanja prostora
Naloga je bila razdeljena v naslednje sklope:
  • priprava metodologije in testnih primerov za dopolnitev baze stavb MOL
  • izvedba vzdrževanja podatkovne baze
  • izdelavo tekstur stavb za prototipno izbrana območja in stavbe
  • preveritev rezultatov ter izdelavo končnega poročila.
V okviru naloge smo uredili položajne in višinske elemente vseh stavb znotraj območja Mestne občine Ljubljana. Projekt je bil zelo obsežen, saj je začetna baza stavb vsebovala cca. 92.000 objektov. Vsak objekt v bazi smo preverili ter v primeru napake popravili višino temelja, kapi in slemena. V bazi smo popravili tudi vse neskladnosti s položajnimi oblikami objektov. Na podlagi aeroposnetkov smo zajeli novonastale oz. manjkajoče objekte ter iz baze odstranili tiste, ki jih ni več v naravi. Skoraj 10.000 objektov smo položajno in višinsko na novo evidentirati. Dopolnjena baza sedaj vsebuje skoraj 100.000 objektov.

Oddelek za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana je uporabljal podatkovno bazo stavb že vrsto let za analitične obdelave in pregledne predstavitve na področju urejanja prostora Ljubljane. Z novimi prostorskimi akti je postala regulacija višin in faktorjev izrabe prostora posebno pomemben sestavni del prostorskih pogojev za investitorje. Povečanje kvalitete podatkov o stavbah, predvsem podatkov o višinah, ki niso odražali v celoti realnega dejanskega stanja, je bilo nujno. V ta namen smo v podjetju Grangeo odpravili napake v podatkih o višinah stavb in tako povečali natančnost in ažurnost teh podatkov. Hkrati smo prototipno testirali prikaz tekstur za izbrane stavbe. Nalogo smo izvajali  s pomočjo letalskih posnetkov posebnega snemanja (v sodelovanju s podjetjem Aerovizija), ter terensko posnetih fotografij detajlov.


Izsek objektov v 3D pogledu
Izsek objektov v 3D pogledu (3D model Ljubljane)

 na vrh strani

GRANGEO,  geodetske storitve, d.o.o.
Dole pri Polici 36
SI-1290 Grosuplje
Slovenija
T: 041 891 428
E: info@grangeo.si

Transakcijski račun: SI56 6100 0001 7806 152
Matična številka: 3302342
Davčna številka: SI33150699

na vrh strani
na vrh strani