Zemljiški kataster

  • ureditev meje
  • obnova meje
  • izravnava meje
  • parcelacija
  • evidentiranje zemljišča pod stavbo
  • vpis stavbe in njenih etažnih delov v kataster stavb
  • vzpostavitev in vzdrževanje katastra gospodarske javne infrastrukture
  • ekspopriacija (odmera) dolžinskih objektov

Izvajamo vse naloge s področij zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra gospodarske javne infrastrukture.

Naši naročniki so tako posamezniki kot upravljavci javne
infrastrukture.

REFERENCE