Geomatika in GIS

V podjetju sodelujemo z zunanjimi strokovnjaki s področja geomatike in GIS. Na projektih smo tako združeni strokovnjaki s področja računalništva, matematike, informatike in
geodezije.

REFERENCE

Posodobitev aplikacije  3D urbanističnih projektov MOL smo izvajali v dveh sklopih:
  1. prenova internetne aplikacije
  2. prenova vsebine podatkovne baze, izboljšava uporabniškega vmesnika in dopolnitev 3D modelov (v letu 2016)
Za potrebe shranjevanja podatkov na strežnike in dostopa do podatkov kulturne dediščine smo razvili in testirali geoservise ter nudili začetno podporo LoCloud uporabnikom.
Uspešno zaključena naloga je obsegala razvoj pilotne aplikacije, vzpostavitev sloja Athena Plus ter podporo partnerjem projekta.
V okviru projekta Digitalizacija dediščinskih vsebin in informacijska podpora za upravljanje teh vsebin v letih 2012 in 2013 smo v podjetju Grangeo uspešno izvedli:
  1. geokodiranje franciscejskega kastra (2.000 listov),
  2. izdelavo 3D modelov objektov kulturne dediščine (60 modelov) ter
  3. implementacijo spletnega upravljanja digitalnih vsebin.
Geokodirani listi franciscejskega katastra so del vsebin portala Situla .
Izdelani 3D modeli objektov kulturne dediščine predstavljajo del vsebin o kulturni dediščini Slovenije in so predstavljeni na portalu Eheritage.si
Rezultat implementacije spletnega upravljanja digitalnih vsebin je geografski vmesnik do evropske digitalne dediščine – Europeane. Interaktivna karta trenutno povezuje 1.5 milijona digitalnih kulturnih objektov projekta Carare, tudi slovenskih. Na portalu Europeana si lahko ogledate digitalne vsebine o slovenski nepremični kulturni dediščini.

Projekt za dodelavo in prilagoditev 3D modelov za prikaz v GIS sloju je bil financiran iz sredstev mednarodnega projekta CARARE. Projekt je nadaljevanje predhodnega projekta dodelave in izdelave 3D modelov nepremične kulturne dediščine, ki je bil uspešno zaključen v letu 2011.

Naloga je bila razdeljena v naslednje sklope:

  1. priprava metodologije in testnih primerov za dopolnitev baze stavb MOL,
  2. izvedba vzdrževanja podatkovne baze,
  3. izdelavo tekstur stavb za prototipno izbrana območja in stavbe ter
  4. preveritev rezultatov ter izdelavo končnega poročila.

V okviru naloge smo uredili položajne in višinske elemente vseh stavb znotraj območja Mestne občine Ljubljana. Projekt je bil zelo obsežen, saj je začetna baza stavb vsebovala skoraj 92.000 objektov. Vsak objekt v bazi smo preverili ter v primeru napake popravili višino temelja, kapi in slemena. V bazi smo popravili tudi vse neskladnosti s položajnimi oblikami objektov. Na podlagi aeroposnetkov smo zajeli novonastale oz. manjkajoče objekte ter iz baze odstranili tiste, ki jih ni več v naravi. Skoraj 10.000 objektov smo položajno in višinsko na novo evidentirali. Nova dopolnjena baza vsebuje malo manj kot 100.000 objektov.

Oddelek za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana je uporabljal podatkovno bazo stavb že vrsto let za analitične obdelave in pregledne predstavitve na področju urejanja prostora Ljubljane. Z novimi prostorskimi akti je postala regulacija višin in faktorjev izrabe prostora posebno pomemben sestavni del prostorskih pogojev za investitorje. Povečanje kvalitete podatkov o stavbah, predvsem podatkov o višinah, ki niso odražali v celoti realnega dejanskega stanja, je bilo nujno. V ta namen smo v podjetju Grangeo odpravili napake v podatkih o višinah stavb in tako povečali natančnost in ažurnost teh podatkov. Hkrati smo prototipno testirali prikaz tekstur za izbrane stavbe. Nalogo smo izvajali  s pomočjo letalskih posnetkov posebnega snemanja (v sodelovanju s podjetjem Aerovizija) ter na terenu posnetih fotografij detajlov.