Inženirska geodezija, geodetski načrti in GJI

V podjetju Grangeo imamo znanje, opremo in bogate izkušnje s področja inženirske geodezije in izdelave geodetskih načrtov.

Izvajamo vse naloge inženirske geodezije ter izdelamo klasične geodetske načrte (na podlagi meritev na terenu) ali geodetske načrte na podlagi fotogrametričnega zajema podatkov.

REFERENCE

Za občine na območju Podravja (Mestna občina Ptuj, Občina Cerkvenjak, Občina Cirkulane, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Gorišnica, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Podlehnik, Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Občina Trnovska vas, Občina Zavrč, Občina Videm) smo izdelali geodetske načrte za obnovo vodovoda. Trasa, kjer se bo vodovod obnavljal, je dolga več kot 100 km. Za zajem smo uporabili letalske posnetke, zračne posnetke dron-a ter lidarske podatke. Na terenu smo posneli več kot 15 000 točk.
Izdelali smo Elaborat sprememb za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture za vodovod in kanalizacijo.
Izdelali smo Elaborat sprememb za vpis v Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture za antenski stolp.
Na območju celotnega plazu Macesnik nad Solčavo smo izvedli meritve opravljenih gradbenih del. Na podlagi naših meritev smo izdelali vzdolžne in prečne profile v CAD obliki, ki bodo naročniku služile za izdelavo projekta izvedenih del (PID).

Na območju Raceland-a, na stezi za karting in varno vožnjo smo izvedli prve meritve posedanj tal, ki jih predvidoma povzroča reka Sava oz. gradnja hidroelektrarne na Savi in spremembe toka reke Save. S periodičnim izvajanjem meritev posedanj bomo sproti ugotavljali dinamiko in obseg deformacij.

V podjetju Grangeo smo po naročilu podetja Dr. Duhovnik d.o.o. za potrebe montaže obračalnih koles in obnove jeklenice izvedli precizne geodetske meritve na vseh žičniških postajah in nosilnih stebrih. Izmero 46 nosilnih stebrov, višine do 32 m, smo izvajali s pomočjo izkušenega alpinista, ob logistični podpori podjetja Kaskader d.o.o.

Podjetje MIPO d.o.o. je izdelalo in v mestu Aarau v Švici postavilo največjo lamelno streho v Evropi. Za ta izredno zahteven projekt smo v podjetju Grangeo izvajali geodetske meritve za potrebe izdelave projektne dokumentacije in za zakoličbo objekta.  Povezava

Za podjetje Arhej d.o.o. že vrsto let izvajamo širok spekter geodetskih del. Zakoličba sond je le ena od začetnih del pri arheoloških izkopavanjih. Redno izvajamo tudi terestrično skeniranje arheoloških najdišč, 3D modele, ortofoto in DMR.

V sklopu izdelave Nordijskega centra Planica smo za potrebe projektiranja tekaške proge izdelali natančen digitalni model reliefa z gridom 0.5 m (DMR 0.5) in digitalni ortofoto načrt z ločljivostjo 1 m (DOF1).